Thông báo v.v hoàn thành thông tin lý lịch trích ngang sinh viên

Chi tiết thông báo xem tại file đính kèm 

Mẫu chỉnh sửa thông tin cá nhân tải xuống  tại đây