Tổ chức học lại các môn học không còn trong chương trình đào tạo

Căn cứ quy chế đào tạo hiện hành hệ CĐ, CĐN, TCCN, ĐHLT và điều kiện thực tế của trường Đại học Điện lực;

Căn cứ kế hoạch thi tốt nghiệp số 733/KH-ĐHĐL ngày 23 tháng 5 năm 2018 dành cho hệ CĐ, CĐN, TCCN, ĐHLT;

Căn cứ thông báo số 2052/TB-ĐHĐL ngày 15/11/2017, số 409/TB-ĐHĐL ngày 17/4/2018, số 903/TB-ĐHĐL ngày 19/6/2018 về việc đăng ký môn học;

Nhà trường thông báo để các khoa triển khai thực hiện cho sinh viên trả nợ các môn học không còn trong chương trình đào tạo hoàn thành và nộp điểm về phòng Đào tạo trước ngày 13/07/2018 để kịp chuẩn bị xét tốt nghiệp cho sinh viên.

Đề nghị các đơn vị có liên quan theo dõi và thự hiện. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc gì liên hệ với phòng Đào tạo để trình BGH phương án xử lý.

Download Thông báo chi tiết