Buổi Public Talk "Create your future energy"

Hình ảnh buổi Public Talk "Create your future energy" ngày 4/11, phối hợp tổ chức giữa EPU và GIZ.

Xem chi tiết tại đây