Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” đối với sinh viên hệ đại học D15 năm 2020

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” đối với sinh viên hệ đại học D15 năm 2020

Thực hiện nội dung Công văn số 3321/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức: "Tuần sinh hoạt công dân HSSV" trong các trường Đại học, CĐSP,TCSP năm học 2020-2021.

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường; Trường Đại học Điện lực xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai tuần “Sinh hoạt công dân HSSV” đối với sinh viên hệ Đại học D15 nhập học năm 2020 với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của sinh viên trong việc thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin đầy đủ, kịp thời đến sinh viên về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; chủ trương, chính sách mới của Ngành Giáo dục, của trường Đại Học Điện lực.

2. Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, giáo dục chính trị và công tác sinh viên, chế độ, chính sách; khen thưởng, kỷ luật…giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân – sinh viên, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo và rèn luyện đối với sinh viên.

3. Việc tổ chức " Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên " đầu khóa học năm học 2020-2021 phải được tiến hành nghiêm túc, phù hợp, đạt hiệu quả giáo dục cao; có thảo luận, đối thoại, viết thu hoạch và đánh giá kết quả cuối đợt học.

II- NỘI DUNG:

Thời khóa biểu tuần sinh hoạt công dân HSSV năm 2020 xem tại đây

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đảng uỷ, BGH chỉ đạo trực tiếp đợt sinh hoạt chính trị này cho sinh viên.

2. Phòng Công tác SV: Làm đầu mối triển khai kế hoạch tuần sinh hoạt chính trị này.

3. Phòng Đào tạo: Bố trí phòng học theo lịch học.

4. Phòng HCQT: Mở cửa phòng học, chuẩn bị âm thanh, ánh sáng, điều hòa, máy chiếu cho các phòng học theo lịch học.

5. Đoàn TN: Bố trí mỗi ngày 08 sinh viên tình nguyện làm công tác ổn định lớp học (Lập danh sách gửi về phòng CTSV trước ngày 15/10/2020).

Các đơn vị phòng, khoa chức năng và các cá nhân căn cứ nhiệm vụ được phân công lên lớp và công tác chuẩn bị được giao, tổ chức thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch.