Lịch học tập môn giáo dục quốc phòng an ninh và GDTC D13 và C17

Danh sách chi tiết xem tại đây.