Các hệ thống tin học phục vụ học tập

 

Sinh viên đăng ký môn học trực tuyến, xem thông tin cá nhân, thời khoá biểu, điểm học tập,... tại Website: http://sinhvien.epu.edu.vn

Xem hướng dẫn sử dụng hệ thống chi tiết tại đây

Sinh viên xem lịch thi, điểm thi, điểm thành phần, tổng kết môn học, Đăng ký thi lại tại website: http://svdbcl.epu.edu.vn

Hệ thống khảo thí và đảm bảo chất lượng tại Webiste: http://ktdbcl.epu.edu.vn

Hệ thống tra cứu sách, tài liệu tại Website: http://evnlib.com

Hệ thống giáo trình, tài liệu điện tử của EPU tại Website: http://epu.tailieu.vn/