Thông báo kết quả trúng tuyển đại học chính quy năm 2022

Xem chi tiết thông tin thông báo kết quả trúng tuyển đại học chính quy năm 2022 tại file đính kèm