Thông báo tuyển dụng của công ty TNHH Vận hành Kinh Doanh Vĩnh Tân Điện lực Trung Quốc