Thông báo về việc nộp hồ sơ Đảng viên với sinh viên khóa D14 và C18

Xem chi tiết thông báo tại file đính kèm