Thông báo về việc nộp học phí học kỳ I năm học 2018-2019 đối với sinh viên khóa cũ từ khóa Đ12, C16 trở về trước

Căn cứ Quyết định số 1130/QĐ-ĐHĐL-ĐT ngày 21/8/2017 về việc ban hành Qui định tạm thời đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ ở trường Đại học Điện lực;

Căn cứ Thông báo số 490/TB-ĐHĐL ngày 17/4/2018 về việc tổ chức đăng ký môn học kỳ 1 năm học 2018 – 2019,

Nhà trường yêu cầu những sinh viên khóa cũ từ khóa Đ12, C16 trở về trước còn nợ cũ học phí và học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019 sau khi đăng ký môn học khẩn trương hoàn thành công tác nộp học phí.

Sau ngày 10 tháng 8 năm 2018, những sinh viên chưa hoàn thành học phí thì việc đăng ký môn học được xem như không thành công, sẽ bị đưa ra khỏi danh sách sinh viên của lớp học phần và không được tham dự kỳ thi kết thúc học phần.

Phòng Công tác sinh viên, cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm các lớp, Trưởng các Khoa, Bộ môn phối hợp đôn đốc sinh viên nộp học phí theo đúng quy định của Nhà trường.