Kế hoạch đón tiếp Sinh viên Đại học Đ12 và Cao đẳng C16 năm 2017

Nhà trường thông báo Kế hoạch đón tiếp sinh viên Đại học Đ12 và Cao đẳng C16 năm 2017 như sau: