Thông báo về việc mời cung cấp dịch vụ bán đấu giá tài sản thanh lý

Trường ĐH Điện lực có kế hoạch bán đấu giá tài sản hư hỏng không sử dụng. Nhà trường thông báo tới Quý công ty các thông tin cở bản liên quan đến việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bán đấu giá tài sản gồm các nội dung như sau:

Download Thông báo chi tiết