Thông báo hoàn thiện đăng ký môn học học kỳ I năm học 2017 - 2018

Căn cứ quy định đào tạo số 696/QĐ-ĐHĐL ngày 16/8/2016 về việc ban hành Quy định tạm thời đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ở trường Đại học Điện lực; Căn cứ kết luận cuộc họp hội đồng công nhận kết quả học bổ sung kiến thức đối với sinh viên liên thông; Căn cứ quyết định chuyển ngành; quay trở lại học tập; tiếp nhận sinh viên chuyển trường; sinh viên nghỉ bảo lưu; thôi học, Nhà trường đã điều chỉnh và hoàn thiện đăng ký môn học kỳ 1 năm học 2017-2018 trên hệ thống đkmh trực tuyến, file xếp lớp học lại cho sinh viên đại học – VB2; liên thông; TCCN; CDN với những nội dung như sau:

 

1. Đăng ký môn học cho sinh viên liên thông phải học bổ sung kiến thức (Download DS ngành Kế toán, ĐHLT Hệ thống điện, CĐLT Hệ thống điện); sinh viên chuyển ngành, tiếp nhận chuyển trường, quay trở lại học tập.

2. Hủy đăng ký môn học kỳ 1 năm học 2017-2018 cho những sinh viên có quyết định nghỉ học bảo lưu; thôi học.

3. Điều chỉnh đăng ký môn học theo nhu cầu sinh viên (đăng ký bổ sung; hủy đăng ký; xử lý đăng ký trùng lịch học)

4. Danh sách lớp môn học từ ngày 22/8/2017 là danh sách chính thức để điểm danh và lập báo cáo điểm; tổ chức thi học kỳ. Đề nghị các thầy; cô giáo cập nhật danh sách để phục vụ cho công tác giảng dạy của mình.

5. Nhà trường vẫn tiếp tục cho sinh viên cao đẳng; đại học (lớp niên chế) tiếp tục đăng ký các môn học không còn trong chương trình đào tạo tín chỉ; có xác nhận của phòng đào tạo và chuyển về khoa quản lý môn học để được học lại theo thông báo số 1018/TB-ĐHĐL ngày 30 tháng 6 năm 2017.