Thông báo về việc đôn đốc sinh viên nộp học phí học kỳ II năm học 2016 - 2017

Hiện tại đã gần cuối học kỳ II năm học 2016 – 2017 nhưng vẫn còn tồn tại rất nhiều sinh viên chưa nộp học phí đúng theo quy định, Nhà trường yêu cầu những sinh viên còn nợ học phí khẩn trương hoàn thành công tác nộp học phí để phòng Kế hoạch Tài chính lập danh sách SV đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần gửi phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng và phòng Đào tạo.

523 Don doc SV nop HP.jpg