Thông báo mức thu lệ phí và học phí các học phần bổ trợ tiếng Anh cho sinh viên Đại học Chính quy

Thông báo mức thu lệ phí và học phí các học phần bổ trợ tiếng Anh cho sinh viên Đại học Chính quy

Nhà trường thông báo mức thu lệ phí và học phí các học phần bổ trợ tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy như sau: