Thông báo về việc tổ chức đăng ký môn học học kỳ I, năm học 2017-2018

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018, nhà trường triển khai cho sinh viên các khối đăng ký môn học (ĐKMH) học kỳ I năm học 2017 - 2018 như sau:

I. Điều kiện được đăng ký môn học:

1.1/ Sinh viên không nợ học phí đến 10/5/2017

1.2/ Sinh viên có tên trong QĐ biên chế năm học 2017-2018 của nhà trường

II. Lịch đăng ký môn học:

2.1/ Các lớp sinh viên tự đăng ký môn học trên hệ thống đăng ký môn học trực tuyến:

Khóa

Lịch đăng ký môn học

Thời gian

Kết quả

D8

16/5-18/5

30/6/2017

D9

19/5-21/5

D10

22/5-24/5

D11

25/5-27/5

C14; C15

28/5-30/5

 

2.2/ Các lớp được bộ phận đăng ký môn học đăng ký tự động theo TKB:

D8H1; D8DHN

D9H1; D9DHN

16/5-30/5

30/6/2017

T49

CN14; CN15

D11LTH1;H2;H3;H4;H5

D11LTKT2

D10V2H1

Khóa mới D12; C16

Học theo thời khóa biểu

 

2.3/ Sinh viên học lại; học cải thiện:

2.3.1/ Sinh viên tự động đăng ký các môn học lại; học cải thiện trên hệ thống đăng ký môn học trực tuyến (các lớp đã mở sẵn hoặc đăng ký học cùng khóa sau)

Khóa

Lịch đăng ký môn học

Thời gian

Kết quả

Khối cao đẳng

31/5-02/6

30/6/2017

Khối đại học

03/6-07/6

 

2.3.2/ Các môn không còn trong chương trình đào tạo khối niên chế: sinh viên viết đơn có xác nhận của phòng đào tạo và chuyển về khoa quản lý môn học để được học lại.

2.4/ Sinh viên liên thông; Trung cấp; CĐ nghề đăng ký học lại theo phiếu đăng ký môn học:

+ Đăng ký học và nộp học phí tại phòng Kế hoạch tài chính từ ngày 16/5/2017-31/5/2017.

+ SV nộp phiếu đã đăng ký về bộ phận ĐKMH hết ngày 31/5/2017 – phòng Đào tạo xếp lớp

+ SV xem TB kết quả xếp lớp; thời khóa biểu từ ngày 30/6/2017 trên Website (hướng dẫn xem tkb trên đkmh)

III. Lưu ý:

3.1Sinh viên phải có trách nhiệm xem chương trình đào tạo, nghiên cứu và thực hiện tốt Quy chế đào tạo hiện hành của nhà trường tại cuốn Sổ tay sinh viên. Thực hiện theo kế hoạch đào tạo và thời khóa biểu học kỳ I năm học 2017-2018 trên Website:http//dkmh.epu.edu.vn để đăng ký đúng môn học mở trong học kỳ; đăng ký đúng thời gian đã thông báo.

3.2/ Sinh viên đăng ký môn học cần biết:

3.2.1/ Đăng ký môn học đúng trình độ đào tạo

3.2.2/ Đăng ký đúng thời gian qui định cho từng khóa học

3.2.3/ Điều chỉnh thời khóa biểu (hủy đăng ký hoặc bổ sung đăng ký) trong thời gian mở đăng ký môn học.

IV. Học phí:

Học phí và lịch nộp học phí sinh viên xem tại phòng Kế hoạch tài chính (tầng 1 – nhà G)

V. Tổ chức thực hiện:

5.1/ Phòng Đào tạo:

- Triển khai tổ chức đăng ký môn học học kỳ I năm học 2017-2018 cho sinh viên theo lịch đã thông báo

- Thông báo kết quả đăng ký kịp thời cho sinh viên trên Website:http//dkmh.epu.edu.vn

- Đảm bảo tiến độ và công bố thông tin kịp thời, đầy đủ trên Website.

- Những vướng mắc phát sinh trong quá trình đăng ký môn học, sinh viên phản hồi tại bộ phận ĐKMH hoặc mail:honght@epu.edu.vn để được hướng dẫn và giải đáp trước ngày 30/6/2017.

5.2/ Phòng Kế hoạch tài chính:

5.2.1/ phối hợp với phòng CTHSSV qui định về thời gian nộp học phí cụ thể cho các khóa.

5.2.2/ cung cấp DS sinh viên nợ học phí lũy kế đến ngày 10/5/2017

5.3/ Các Khoa: để thực hiện tốt việc đăng ký môn học, nhà trường thông báo những công việc liên quan đến sinh viên các khóa để Trưởng các khoa, Cố vấn học tập và sinh viên cùng phối hợp thực hiện.

5.4/ Phòng Công tác học sinh sinh viên: trong quá trình sinh viên đăng ký môn học thường xuyên cử cán bộ hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho sinh viên về: mã sinh viên; biên chế lớp các học kỳ.

Đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan phối hợp để thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh thì kịp thời phản hồi về bộ phận đkmh – phòng Đào tạo để báo cáo Ban giám hiệu xử lý.