Tiếp đoàn làm việc của Hiệp hội các Trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam

1. Thành phần: Đại diện các trường Đại học, cao đẳng thuộc Bộ công thương

2. Chủ trì: Ông Hoàng

3. Địa điểm: Phòng họp A

4. Thời gian: 9:30 ngày 26/12/2018.