Báo cáo công khai năm học 2023-2024

Báo cáo công khai năm học 2023-2024 

Thực hiện quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống quốc dân. Trường Đại học Điện lực  thực hiện công khai các báo cáo năm học 2023-2024 như sau: (Nội dung công khai như các file đính kèm)

1. Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế CSGD

Download

2. Công khai thông tin cơ sở vật chất CSGD

Download 

3. Công khai thông tin tài chính CSGD

Download 

4. Công khai thông tin đội ngũ Gv cơ hữu CSGD

Download 

5. Cam kết chất lượng đào tạo các ngành

- Cam kết chất lượng ĐT khối ngành kinh tế: Download 

- Cam kết chất lượng ĐT ngành_CNKTNL_KTNL_KTN_CNKTMT: Download 

- Cam kết chất lượng ĐT ngành_CNTT_KTĐKTĐH_CNKTCK_CNKTCTXD: Download

- Cam kết chất lượng ĐT ngành_KTĐTVT_KTĐT_KTĐ_CNKTĐĐT_CNKTCĐT: Download 

- Cam kết chất lượng ĐT ngành_QLNL_QLCN_LOGISTICS: Download