Các báo cáo ba công khai của trường Đại học Điện lực năm học 2013 - 2014

Thực hiện quy định tại Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống quốc dân Trường Đại học Điện lực  thực hiện Quy chế công khai năm học 2013-2014.

Xem báo cáo chi tiết