Công khai Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục trường Đại học Điện lực và Giấy chứng nhận kiểm định các chương trình đào tạo

Công khai Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục trường Đại học Điện lực và Giấy chứng nhận kiểm định các chương trình đào tạo

Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học, trường Đại học Điện lực công khai Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường và Giấy chứng nhận kiểm định các chương trình đào tạo của nhà trường.

- Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục của trường Đại học Điện lực tại File đính kèm

- Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo Ngành Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử tại File đính kèm.

- Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông tại File đính kèm.

- Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo Ngành Kế toán tại File đính kèm.  

- Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo Ngành Quản trị kinh doanh tại File đính kèm.

- Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo Ngành Quản lý công nghiệp tại File đính kèm.

- Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo Ngành Tài chính – Ngân hàng tại File đính kèm.