Danh sách rà soát sinh viên tốt nghiệp hệ Liên thông, Cao đẳng, Nghề, Trung cấp đến ngày 23/4/2018

Trường Đại học Điện lực thông báo đến các em sinh viên danh sách xét tốt nghiệp tính đến ngày 23/4/2018 hệ Cao đẳng, Cao đẳng nghề, Trung cấp và Liên thông như sau:

- Danh sách rà soát tốt nghiệp hệ liên thông - Download

- Danh sách rà soát tốt nghiệp hệ CĐ, CĐN, TC - Download