Lớp Cán bộ QL cấp 3 của EVN đi học tập thực tế tại Công ty ĐL Nam Từ Liêm

1. Thành phần: Học viên lớp CBQL thuộc EVN

2. Địa điểm: Quận Nam Từ Liêm.

3. Thời gian: 8:00 ngày 11/01/2019