Phát chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm cho các học viên EPU

1. Thành phần: Các học viên lớp NVSP

2. Thời gian: 11:00 ngày 24/12/2018 

3. Chủ trì: TT ĐTTX

4. Địa điểm: Hội trường M - Trường Đại học Điện lực