Thông báo kết quả xét tốt nghiệp khóa Đ7 khối Kỹ thuật (dự kiến)

Sinh vên kiểm tra các thông tin cá nhân và điểm (chưa có điểm lần 2). Nếu có thắc mắc gửi qua địa chỉ email: diemdhcq@epu.edu.vn hoặc cửa số 5 phòng Đào tạo theo giờ tiếp sinh viên từ ngày 13/3/2017 đến hết ngày 19/3/2017. Sau ngày trên sẽ không được giải quyết.

Nhà trường thông báo kết quả xét tốt nghiệp của hệ chính quy, những sinh viên học ghép với chính quy chưa xét tốt nghiệp.