Thông báo về việc nộp học phí học kỳ II năm học 2017 - 2018

Căn cứ quy định đào tạo số 696/QĐ-ĐHĐL ngày 16/8/2016 về việc ban hành Quy định tạm thời đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ở trường Đại học Điện lực;

Căn cứ Thông báo số 2450/TB-ĐHĐL ngày 29/12/2017 về việc Thông báo kết quả đăng ký môn học học kỳ II năm học 2017-2018 và Thông báo số 59/TB-ĐHĐL ngày 17/01/2018 về việc hoàn thiện đăng ký môn học học kỳ II năm học 2017-2018 của Trường Đại học Điện lực,

Nhà trường yêu cầu những sinh viên còn nợ cũ học phí và học phí học kỳ II năm học 2017-2018 khẩn trương hoàn thành công tác nộp học phí, sau ngày 15 tháng 4 năm 2018, những sinh viên chưa hoàn thành học phí sẽ bị đưa ra khỏi danh sách sinh viên của lớp học phần và không được tham dự kỳ thi kết thúc học phần (có danh sách kèm theo).

 

Phòng Công tác sinh viên, cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm các lớp, Trưởng các Khoa, Bộ môn phối hợp đôn đốc sinh viên nộp học phí theo đúng quy định của Nhà trường.