Thông báo về việc tổ chức đăng ký môn học học kỳ I năm học 2018-2019

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019, nhà trường triển khai cho sinh viên các khối đăng ký môn học (ĐKMH) học kỳ I năm học 2018 – 2019 như sau:

I. Điều kiện được đăng ký môn học:

- Sinh viên nộp học phí theo qui định

- Sinh viên có tên trong QĐ biên chế năm học 2018-2019 của nhà trường 

II. Lịch đăng ký môn học:

1.  Các lớp sinh viên tự đăng ký môn học trên hệ thống đăng ký môn học trực tuyến:

Khối

Lịch đăng ký môn học

Ghi chú

Thời gian

Kết quả

D9

15/5-16/5

20/6/2018

 

D10

17/5-19/5

D11

20/5-22/5

D12

23/5-25/5

C15; C16

26/5-28/5

D13; C17

học theo TKB

 

Lưu ý:

- Học kỳ 1 năm học 2018-2019 môn GDTC và các môn thực tập sẽ học tại CS2 vì vậy nhà trường sẽ đăng ký môn học cho sinh viên 2 môn học này.

- Nhà trường đăng ký môn học tiếng Nhật và tiếng Trung cho sinh viên (những bạn đã đăng ký học tiếng Nhật và tiếng Trung)

2. Các lớp được bộ phận đăng ký môn học đăng ký tự động theo TKB:

D9H1; D9DHN

15/5-28/5

20/6/2018

 

CN15H1

D11LTH3;H4;H5

D11V2H1

D12LTH1;H2;H3

D12LTH1_T

D12V2H1

D12LTKT1

Các lớp chất lượng cao

3. Sinh viên đăng ký học lại; học cải thiện:

- Sinh viên tự động đăng ký các môn học lại; học cải thiện trên hệ thống đăng ký môn học trực tuyến (các lớp đã mở sẵn hoặc đăng ký học cùng khóa sau)

Khối

Lịch đăng ký môn học

Ghi chú

Thời gian

Kết quả

Cao đẳng

30/5-01/6

20/6/2018

 

Đại học

02/6-06/6

Các lớp chất lượng cao

07/6-09/6

- Các môn không còn trong chương trình đào tạo khối niên chế: sinh viên viết đơn có xác nhận của phòng đào tạo và chuyển về khoa quản lý môn học để được học lại.

4. Sinh viên liên thông; đại học – vb2 đăng ký học lại theo phiếu đăng ký môn học:

- Đăng ký học và nộp học phí tại phòng Kế hoạch tài chính từ ngày 15/5/2018-30/5/2018.

- SV nộp phiếu đã đăng ký về bộ phận ĐKMH hết ngày 30/5/2018 – phòng Đào tạo xếp lớp

- SV xem TB kết quả xếp lớp; thời khóa biểu từ ngày 20/6/2018 trên Website (hướng dẫn xem tkb trên đkmh)

III. Lưu ý:

1. Sinh viên phải có trách nhiệm xem chương trình đào tạo, nghiên cứu và thực hiện tốt Quy chế đào tạo hiện hành của nhà trường tại cuốn Sổ tay sinh viên. Thực hiện theo kế hoạch đào tạo và thời khóa biểu học kỳ I năm học 2018-2019 trên Website:http//dkmh.epu.edu.vn để đăng ký đúng môn học mở trong học kỳ; đăng ký đúng thời gian đã thông báo.

2. Sinh viên đăng ký môn học cần biết:

- Đăng ký môn học đúng trình độ đào tạo

- Đăng ký đúng thời gian qui định cho từng khối

- Điều chỉnh thời khóa biểu (hủy đăng ký hoặc bổ sung đăng ký) trong thời gian mở đăng ký môn học.

IV. Học phí:

Học phí và lịch nộp học phí sinh viên xem tại phòng Kế hoạch tài chính (tầng 1 – nhà G)

V. Tổ chức thực hiện:

1. Phòng Đào tạo:

- Triển khai tổ chức đăng ký môn học học kỳ I năm học 2018-2019 cho sinh viên theo lịch đã thông báo

- Thông báo kết quả đăng ký kịp thời cho sinh viên trên Website:http//dkmh.epu.edu.vn

- Đảm bảo tiến độ và công bố thông tin kịp thời, đầy đủ trên Website.

- Những vướng mắc phát sinh trong quá trình đăng ký môn học, sinh viên phản hồi tại bộ phận ĐKMH hoặc qua mail:honght@epu.edu.vn để được hướng dẫn và giải đáp trước ngày 20/6/2018.

2. Phòng Kế hoạch tài chính: phối hợp với phòng CTHSSV qui định về thời gian nộp học phí cụ thể cho các khối.

3. Các Khoa: để thực hiện tốt việc đăng ký môn học, nhà trường thông báo những công việc liên quan đến sinh viên các khóa để Trưởng các khoa, Cố vấn học tập và sinh viên cùng phối hợp thực hiện.

4. Phòng Công tác học sinh sinh viên: trong quá trình sinh viên đăng ký môn học thường xuyên cử cán bộ hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho sinh viên về: mã sinh viên; biên chế lớp các học kỳ.

Đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan phối hợp để thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh thì kịp thời phản hồi về bộ phận đkmh – phòng Đào tạo để báo cáo Ban giám hiệu kịp thời xử lý.