Quy trình làm việc

CÁC QUY TRÌNH LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

STT TÊN QUY TRÌNH ĐƠN VỊ QUẢN LÝ
1 Cập nhật và quản ý hồ sơ nhân sự >> Chi tiết Tổ chức cán bộ
2 Lập kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng CB >> Chi tiết Tổ chức cán bộ
3 Quy hoạch cán bộ >> Chi tiết Tổ chức cán bộ
4 Bổ nhiệm và bổ nhiệm lại >> Chi tiết Tổ chức cán bộ
5 Thanh toán tiền lương >> Chi tiết Tổ chức cán bộ
6 Chế độ thai sản >> Chi tiết Tổ chức cán bộ
7 Đánh giá kết quả lao động >> Chi tiết Tổ chức cán bộ
8 Quản lý công văn >> Chi tiết Hành chính quản trị
9 Mua sắm >> Chi tiết Hành chính quản trị
10 Kiểm kê - thanh lý >> Chi tiết Hành chính quản trị
11 Điều xe đi công tác >> Chi tiết Hành chính quản trị
12 Lịch tuần >> Chi tiết Hành chính quản trị
13 Lập và phê duyệt KH đầu tư, sửa chữa, mua sắm >> Chi tiết Kế hoạch tài chính
14 Lập và phê duyệt kế hoạch thu chi tài chính >> Chi tiết Kế hoạch tài chính
15 Quy trình thu học phí >> Chi tiết Kế hoạch tài chính
16 Đăng ký và thực hiện đề tài cấp Bộ >> Chi tiết Quản lý khoa học
17 Đăng ký và thực hiện đề tài cấp trường >> Chi tiết Quản lý khoa học
18 Thống kê khối lượng NCKH >> Chi tiết Quản lý khoa học
19 Lập kế hoạch giảng dạy >> Chi tiết Hợp tác quốc tế
20 Mở liên kết đào tạo quốc tế >> Chi tiết Hợp tác quốc tế
21 Mở ngành đào tạo chất lượng cao >> Chi tiết Hợp tác quốc tế
22 Mời giảng viên thỉnh giảng nước ngoài >> Chi tiết Hợp tác quốc tế
23 Tiếp nhận lưu học sinh học tập tại ĐHĐL >> Chi tiết Hợp tác quốc tế
24 Tuyển sinh >> Chi tiết Sau đại học 
25 Lập kế hoạch giảng dạy >> Chi tiết Sau đại học
26 Giao đề tài và thực hiện luận văn >> Chi tiết Sau đại học
27 Bảo vệ luận văn >> Chi tiết Sau đại học
28 Phát bằng >> Chi tiết Sau đại học
29 Lập kế hoạch giảng dạy >> Chi tiết Đào tạo
30 Quản lý giảng viên thỉnh giảng >> Chi tiết Đào tạo
31 Quy trình đăng ký môn học >> Chi tiết Đào tạo
32 Quy trình mở ngành >> Chi tiết Đào tạo
33 Hiệu chỉnh chương trình đào tạo >> Chi tiết Đào tạo
34 Thanh toán phụ trội giờ giảng >> Chi tiết Đào tạo
35 Tổ chức thi đầu vào >> Chi tiết Đào tạo
36 Lập kế hoạch tuyển sinh >> Chi tiết Đào tạo
37 Chấm đồ án, khóa luận tốt nghiệp >> Chi tiết Đào tạo
38 Xét điều kiện làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp >> Chi tiết Đào tạo
39 Tổ chức tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy >> Chi tiết Đào tạo
40 Tổ chức tuyển sinh hệ liên thông và văn bằng 2 chính quy >> Chi tiết Đào tạo
41 Thanh tra nội bộ >> Chi tiết Thanh tra, pháp chế
42 Cấp phát phôi văn bằng chứng chỉ >> Chi tiết Thanh tra, pháp chế
43 Giải quyết khiếu nại tố cáo >> Chi tiết Thanh tra, pháp chế
44 Quản lý công văn đơn vị >> Chi tiết QLĐT & XDCB
45 Quy trình đầu tư xây dựng >> Chi tiết QLĐT & XDCB
46 Biên mục tài liệu >> Chi tiết Trung tâm học liệu
47 Bổ sung tài liệu >> Chi tiết Trung tâm học liệu
48 Mượn trả tài liệu >> Chi tiết Trung tâm học liệu