Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Điện lực lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 Lịch

Nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Điện lực lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025

- Chủ trì Đoàn chủ tịch Trương Huy Hoàng
- Địa điểm HTB1
- Thời gian 29/06/2020