TB về việc điều chỉnh kế hoạch thi tốt nghiệp cho lớp D11LT-KT2

Căn cứ Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ở trường ĐHĐL ban hành theo quyết định số 1108/QĐ-ĐHĐL ngày 24/10/2016 và tiến độ năm học của lớp D11LT-KT2, nhà trường thông báo điều chỉnh kế hoạch thi tốt nghiệp cho sinh viên hệ ĐHLT lớp D11LT-KT2 như sau:

1. Hình thức thi tốt nghiệp:

Sinh viên D11LT-KT2 sẽ làm khóa luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp 02 môn Khoa học Mác Lênin & TT Hồ Chí Minh; môn Thực hành tổng hợp.

Hội đồng thi tốt nghiệp sẽ xét điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp cho sinh viên (Danh sách SV đủ điều kiện làm KLTN sẽ thông báo trên website trường và cho lớp).

2. Lịch chấm khóa luận tốt nghiệp:

- Chấm khóa luận tốt nghiệp: Từ ngày 27/08/2018 đến hết ngày 28/08/2018

Các thông tin khác vẫn giữ nguyên theo thông báo ở Kế hoạch thi tốt nghiệp số 733/KH-ĐHĐL ngày 23/05/2018.